Achtergrond, uitleg en verwijzingen naar bijbelteksten bij de 3 nieuwe glas-in-lood ramen

Glas-in-lood ramen zijn van oudsher een samensmelting van kunst en kunnen. Ik zag het als een grote uitdaging om het kunst gedeelte hiervan te verwezenlijken, en heb geprobeerd er een kleurrijk, veelzeggend en hedendaags geheel van te maken. Het uitvoerende gedeelte is door Henk van Kooy uit Delfshaven verricht.

 

Het bindende thema bij de ramen is gevonden in een tekstgedeelte uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, namelijk hoofdstuk 13. Dit gaat over de liefde en wordt in vers 13 als volgt samengevat:

“Zo resten ons dan: Geloof en Hoop en Liefde, deze drie. Maar de liefde is de grootste.” (G.N.B.)

Elk raam heeft een eigen thema, dat is uitgewerkt in drie voorstellingen binnen dat raam.

Een bindend element tussen de ramen is het water dat stroomt uit de bron die te vinden is in het derde raam. Het linker raam is sober, gebroken en donker uitgevoerd, het rechter raam uitbundig en kleurrijk, het middelste raam is hierin de intermediair.

 

HET EERSTE RAAM

het-eerste-raam

In het eerste raam, dat het Geloof verbeeldt, is een drenkeling te zien als metafoor van het zondebesef; God moet worden aangeroepen over ons schuldig leven. Het gebed is het essentiële dagelijkse contact met God. Het offer van Gods zoon op Golgota is de basis van dit alles.

 

 De Zoon

 2 Corinthiërs 13 : 4, 5

Want toen hij werd gekruisigd, was hij zwak, maar nu leeft hij uit kracht van God. Ook wij zijn zwak als hij, maar wij zullen met hem leven uit kracht van God, en dat zult u merken. Stel uzelf op de proef en onderzoek of u leeft uit het geloof. U weet van uzelf toch wel dat Jezus Christus in u aanwezig is? Of het moet zijn dat u te licht bevonden bent!

 

De Drenkeling

 1 Corinthiërs 1 : 20, 21

Waar blijven nu de wijzen, de schriftgeleerden, de redenaars van deze wereld? Heeft God niet laten zien, dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is? Want terwijl de wijsheid van God in alles zichtbaar was, heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft hij besloten hen die geloven, te redden door de dwaasheid van wat wij verkondigen.

 

Het gebed

 Filippenzen 1 : 9, 10

Ik vraag in mijn gebed, dat uw liefde steeds groter wordt en gepaard mag gaan met kennis en volledig inzicht, zodat u kunt beoordelen waar het op aankomt.

 

Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen van dat wat God ons in Zijn woord geopenbaard heeft. Het is ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in ons hart werkt en dat ook aan ons vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, puur uit genade en alleen op grond van Christus’ verdienste (bewerking van antwoord 21 uit de Heidelbergse Catechismus).

 

HET MIDDELSTE RAAM

  middelste-raam

Het middelste raam heeft als thema de Hoop. De gemeente uit alle landen is hier uitgebeeld als vijf vissers, voor elk continent één, die hun netten aan die andere zijde, in de donkere zee uitwerpen. Uitbeeldend de werken uit het geloof, opwekkend de hoop voor anderen. De rots is het fundament van die hoop. Dat waar wij op kunnen bouwen en waarop God zijn gemeente bouwt. Dit alles met hulp en begeleiding van de Heilige Geest, afgebeeld in de vorm van een vlammende duif.

 

De Heilige Geest

Markus 1 : 11, 12

Op het moment dat hij uit het water opstond, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart”.

 

Handelingen 2 : 3

Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer.

 

Johannes 14 : 16

Op mijn verzoek zal de vader jullie een ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de waarheid.

 

1 Korintiers 11 : 7

Iedereen ontvangt de Geest tot welzijn van allen.

 

De Vissers

Markus 1 : 15, 16, 17

Hij zei: ”De tijd is rijp, het koninkrijk van God is dichtbij. Begin een nieuw leven en geloof de goede boodschap”. Toen hij langs het meer van Galilea trok, zag hij Simon en zijn broer Andreas hun netten in het meer gooien. Ze waren vissers. “Ga met mij mee,” zei Jezus tegen hen, “ik zal jullie vissers van mensen maken.”

 

 Johannes 21:5,6

“Hebben jullie misschien wat vis voor me?” vroeg Jezus hen. “Nee, antwoordden ze. “Gooi het net dan aan stuurboord uit,:” zei hij, “dan zul je iets vangen.” Dat deden ze en ze konden het net niet meer binnenhalen, zoveel vissen zaten erin.

 

De Rots

Matteüs 7 : 24

Ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen.

 

Matteüs 16 : 18

En ik zeg je dit: jij bent Petrus, de rots; en op die rots zal ik mijn gemeente bouwen, en de macht van het dodenrijk zal het tegen haar afleggen.

 

1 Corinthiërs 10:4

Ze aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel, en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken water uit een geestelijke rots die overal met hen meetrok, en die rots was Christus.

 

Omdat wij zelf zwak zijn en geen ogenblik zouden kunnen standhouden, en de duivel, de wereld en onze eigen verlangens, ons steeds in verleiding brengen, wil God ons door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. Alleen door die kracht kunnen wij weerstand bieden, totdat we uiteindelijk volledig de overwinning behalen (bewerking van antwoord 127 uit de Heidelbergse Catechismus).

 

HET DERDE RAAM

het-derde-raam

Als laatste de uitbeelding van het thema Liefde. Hierin staat de Vader centraal, de Schepper van alles. Hij wacht ons op met gespreide armen, zegenend en vol liefde. In dit derde raam is de bron van het levende water te vinden in het geopende graf. Niet met ons verstand te bevatten en daarom in een kader apart gezet, als symbool voor al het ongrijpbare van God. De weg naar het graf is er een van pijn en smart geweest (rood), maar loopt over in een stromende beek die voedingsbodem is voor alles wat leeft. Dit nieuwe leven is uitgebeeld als een plant die zijn wortels heeft in het Levende Water. Het water stroomt vanuit dit raam over en verbindt de drie ramen.

 

De Vader

Lukas 15 : 20

Hij was nog ver van huis, toen zijn vader hem al zag. Omdat hij met hem begaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem.

 

Matteüs 11 : 27, 28, 29

Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil onthullen. Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij mij komen: ik zal u verlichting geven. Neem mijn juk op u en laat mij uw leermeester zijn, want ik ben zachtmoedig en eenvoudig. Bij mij zult u rust vinden.

 

Matteüs 25 : 34, 35, 36, 37

Mijn Vader heeft u gezegend. Kom en neem het koninkrijk in ontvangst dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld. Want ik had honger en u gaf mijn te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken. Ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding. Ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken.

 

De plant

Efeziërs 3 : 17, 18, 19

Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde, en dat u met allen die hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is, en te begrijpen dat die liefde elke kennis te boven gaat. Moge u geheel vervuld worden van de volheid van God!

 

Colossenzen 2 : 7

Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid.

 

Het Levend water

Johannes 4 : 14

”Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben. Want het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft.”

 

Openbaringen 22 : 1, 2

De engel liet me ook de rivier zien met het water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal; hij ontsprong uit de troon van God en het Lam, en stroomde midden door het plein van de stad. Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die twaalf keer per jaar vrucht droegen, elke maand een keer. Hun bladeren brengen de volken genezing.

 

God is de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft hemel en aarde geschapen en is heerser over de hele schepping. Hij wil, omwille van zijn Zoon de Christus ook onze Vader zijn. Daarom mogen wij erop vertrouwen dat Hij voorziet in wat wij nodig hebben en dat Hij alles wat ons overkomt ten goede zal keren. Dit kan Hij alleen, omdat Hij een almachtig God is en Hij wil het ook doen als een getrouw Vader (bewerking van antwoord 26 uit de Heidelbergse Catechismus).

 

Het open graf

Lukas 24 : 5, 6, 7

“Waarom zoekt u hem die leeft bij de doden?, Hier is hij niet; hij is door God opgewekt. Denk aan wat hij heeft gezegd toen hij nog in Galilea was: De mensenzoon zal uitgeleverd worden aan zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.”

 

Johannes 11 : 25, 26

Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit meer sterven.

 

Romeinen 6 : 10, 11, 12

Want door de dood die hij stierf, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voor al. Maar nu hij leeft, leeft hij alleen voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde maar levend voor God; in uw eenheid met Christus Jezus. Laat dan ook de zonde uw sterfelijk bestaan niet langer beheersen, zodat u gehoorzaamt aan de verlangens van dát bestaan.