De organisatie van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld is weergegeven in onderstaand organogram. We zien deze structuur als een middel waarmee we gemeenteleden stimuleren om hun talenten zo optimaal mogelijk in te zetten in onze kerk en waardoor de gemeente zo goed mogelijk kan functioneren.
Onze gemeente wordt vertegenwoordigd door de kerkenraadsleden in de kerkenraad. Er zijn zes commissies die elk een afgevaardigde hebben in het moderamen. Daarnaast zetten veel mensen zich in in werkgroepen en voor diverse activiteiten. Alle werkgroepen en activiteiten zijn in deze structuur gekoppeld aan één van de zes commissies en staan hiermee in verbinding met het moderamen en de kerkenraad.

Beleidsplan

In 2019 is het beleidsplan uit 2014 herzien. Het plan uit 2014 beschrijft een mooie basis voor onze gemeente, waarop we verder voortborduren in ons gemeente-zijn en geloofsleven.
Er zijn in onze gemeente veel dingen die aandacht vragen en die we met elkaar belangrijk vinden. Het is goed om daarin keuzes te maken; om niet alles tegelijk te willen. Daarom zijn er drie doelen geformuleerd die de komende jaren (2019-2023) in het bijzonder aandacht zullen krijgen.
Die aandacht krijgt onder andere vorm in de activiteiten die georganiseerd worden, maar ook in de prioriteiten die de kerkenraad en predikant zullen stellen in hun werkzaamheden.

De doelen voor de komende jaren zijn:

  1. We willen het geloofsgesprek en Bijbelkennis/-studie stimuleren om zo op zoek te blijven naar God en ons geloof te kunnen uitdragen.
  2. We geven in het bijzonder aandacht aan jeugd en gezinnen met opgroeiende kinderen (in de puberleeftijd) om zo het geloof en het gemeente zijn door te blijven geven aan nieuwe generaties.
  3. We willen een missionaire gemeente zijn – een uitnodigende plek waar iedereen zich thuis kan voelen – en onderzoeken welke functie we (kunnen) hebben in Hardinxveld.

We nodigen u van harte uit om het volledige beleidsplan te lezen.

Beleidsplan sep 2019
Beleidsplan 2014

Plaatselijke regeling

Onze plaatselijke regeling is een bijlage van het beleidsplan. Hierin staat onder andere de besluitvorming binnen onze kerk en hoe de organisatie binnen onze kerk geregeld zijn. Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad in juni 2014.