Doelstelling
Het College van Diakenen (CvD) heeft als doelstelling het organiseren en verzorgen van diaconale diensten binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houden we ons bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Het is onze taak de gemeente bewust te maken en actief te betrekken bij mensen in nood.

Samenstelling
Het College van Diakenen bestaat uit alle leden die als diaken (ambtsdrager) in de kerkenraad zijn benoemd. Ook kunnen niet ambtsdragers worden betrokken bij en belast zijn met speciale taken.

Beleidsplan en financiën
De diaconie heeft een eigen beleidsplan, daarin zijn bovenstaande activiteiten en ons beleid voor de komende 3 jaar vastgelegd (beleidsplan 2023-2025). Omdat de diaconie ook haar eigen financiën beheert, hebben wij ook een eigen begroting en jaarrekening, welke beide in het programma FRIS aan de PKN worden verantwoord en gecontroleerd. Een overzicht van de financiën wordt daarnaast jaarlijks in de gemeenteavond van onze kerk getoond en toegelicht.

Taken en Bevoegdheden
De diaconie heeft als taak om, in naam van en samen met de gemeente, de diaconale taken uit te voeren. Wij helpen de gemeente bij het organiseren, faciliteren en financieren van de speerpunten van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld:

  • het geloofsgesprek en bijbelkennis/ studie stimuleren;
  • aandacht geven aan jeugd & gezinnen met opgroeiende kinderen;
  • een missionaire gemeente zijn.

En daarvoor voeren we de volgende activiteiten uit: organiseren van activiteiten voor ouderen via de activiteitencommissie (65+), bezoeken van gemeenteleden bij o.a. geboorte kindje, verjaardagen vanaf 75 jaar jong, huwelijksjubilea en ziekenhuisopname langer dan 3 dagen*, zendingswerk in de wereld (via ZWO), financiële steun van organisaties lokaal, landelijk en wereldwijd die mensen in nood en/of in hun geloof steunen (via collectes en SDN (lokaal)). We steunen onze eigen gemeente – via de kerkenraad – bij het uitvoeren van het beleidsplan en in de kerkdiensten heeft de diaconie de taken collecteren en de organisatie van het Heilig Avondmaal.

Steun
De diaconie biedt ook steun aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken via:

  • SDN (lokaal in Hardinxveld-Giessendam)
  • De commissie Kerk & Vluchteling aan vluchtelingen in Boven-Hardinxveld
  • Via vrijwilligers ‘Vrienden van de diaconie’ aan mensen met een steunvraag voor zaken die zij zelf niet kunnen oplossen en waar de hulpinstanties niet voor ingeschakeld kunnen worden. Denk hierbij aan: klusjes in en om een huis bij mensen met fysieke ongemakken, schoonmaak, (tijdelijk) koken van maaltijden, etc. De steunvraag kan bij de diaconie worden aangemeld, waarna zij de benodigde hulp inventariseren, beoordelen en (proberen te) organiseren.

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-commissie valt onder supervisie van de diaconie en heeft als doel om zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking bij de gemeente onder de aandacht te brengen en hen hiervoor te activeren. De commissie biedt financiële ondersteuning aan projecten en ondersteunt activiteiten. Hiervoor organiseert de kerkenraad tweemaal per jaar een ZWO dienst en driemaal per jaar een ZWO collecte. Een afgevaardigde van de diaconie heeft zitting in de ZWO.

De ZWO ondersteunt momenteel de volgende zendingswerken/-doelen:

Voor meer informatie, vragen of suggesties kan je altijd contact opnemen met de Commissie ZWO.

Commissie Ouderen- en alleengaanden

Gedurende het jaar verzorgt deze commissie een aantal ontmoetingsmomenten zoals o.a. een kerstmiddag- en avond met een broodmaaltijd, samenzang en meditatie. In het voorjaar is er een paasbijeenkomst met meditatie en een afsluitende broodmaaltijd. Als u meer wilt weten over deze activiteiten of zich wilt opgeven kunt u contact opnemen met Commissie Senioren en alleen gaanden .

Autodienst

Gemeenteleden die vanwege gezondheidsredenen, ouderdom of andere redenen gebruik willen maken van de autodienst kunnen contact opnemen met Leo en Cora van Wingerden of Wilma van Tuijl. Dit kan zijn om kerkdiensten te bezoeken maar ook voor andere activiteiten die onze kerk organiseert.

 

* met uitzondering van gemeenteleden die reeds door bezoekzuster, -broeder en/of omzien worden bezocht.