Doelstelling
Het College van Diakenen (CvD) heeft als doelstelling het organiseren en verzorgen van diaconale diensten binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houdt ze zich bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Haar taak is ook de gemeente bewust te maken en actief te betrekken bij mensen in nood.

Samenstelling
Het College van Diakenen bestaat uit alle leden die als diaken (ambtsdrager) in de kerkenraad zijn benoemd.  Ook kunnen niet ambtsdragers worden betrokken bij en belast met speciale taken. Vanuit het College van Diakenen neemt één lid de hieronder beschreven ZWO-werkzaamheden op zich. Het College van Diakenen wordt voorts voor wat betreft de acties van de ZWO bijgestaan door ZWO-medewerk(st)ers.

Taken en Bevoegdheden
Conform de ordinanties van de PKN heeft de ambtsgroep tot taak, het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden. Dit doet de diaconie door mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening. Maar ook zorg te dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid in de gemeente.
De taken en bevoegdheden kunnen als volgt kort worden omschreven:

  • het geven van hulp, bijstand of bemiddeling bij aanvragen daartoe;
  • het verstrekken van inlichtingen over maatschappelijk werk, uitkeringen of  het geven van extra bijstand (voor informatie over WMO, uitkeringen of extra  bijstand kunt u contact opnemen met één van de diakenen);
  • het verzorgen van alle collecten in onze kerk, m.u.v. die diensten waar andere afspraken over worden gemaakt;
  • het verzorgen van kerkradio aansluitingen bij leden die daar behoefte aan hebben,
  • het verzorgen en organiseren van de Heilig Avondmaalsvieringen in onze kerk,
  • het aansturen van alle groepen die zich met diaconale zorg bezighouden,
  • het organiseren van diaconale op de wereld gerichte doelen en activiteiten: Zending Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO), Kerk in Actie

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-commissie heeft als doel om zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van de gemeente te brengen en de gemeente hiervoor te activeren. De commissie biedt financiële ondersteuning aan projecten en ondersteunt activiteiten vanuit de classis Alblasserdam. Daarnaast organiseert de commissie ZWO-diensten en werkt ze mee aan het 40-dagenproject. Een aantal langer lopende projecten waar wij aan (samen) werken zijn:

Voor meer informatie, vragen of suggesties kan je altijd contact opnemen met de Commissie ZWO.

Commissie Ouderen- en alleengaanden

Gedurende het jaar verzorgt deze commissie een aantal ontmoetingsmomenten zoals o.a. een kerstmiddag- en avond met een broodmaaltijd, samenzang en meditatie. In het voorjaar is er een paasbijeenkomst met meditatie en een afsluitende broodmaaltijd. Vaak is er ook nog een themabijeenkomst met  een maaltijd. Als u meer wilt weten over deze activiteiten of zich wilt opgeven kunt u contact opnemen met Commissie Senioren en alleen gaanden .

Autodienst

Gemeenteleden die vanwege gezondheidsredenen, ouderdom of andere redenen gebruik willen maken van de autodienst kunnen contact opnemen met Anneke van Lomwel of Martijn Kamsteeg. Dit kan zijn om kerkdiensten te bezoeken maar ook voor andere activiteiten die onze kerk organiseert.