Heilig avondmaalscollecte 14 januari

De collecte van deze dag willen we bestemmen voor “leevboerderij Het Erfdeel” in Werkendam.

Stichting Het Erfdeel biedt jongeren een veilige woonplek aan in de vorm van een leefgemeenschap, waarbij acht jongeren inwonen bij een beheerdersechtpaar. Dit in combinatie met ambulante begeleiding. Deze hulp is gericht op het versterken van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandige plek in de maatschappij.
Door maximale inzet van vrijwilligers maken we het verschil met de reguliere hulpverlening. Hierdoor is de zorg ook bereikbaar voor jongeren zonder een woonindicatie vanuit de overheid.

Stichting Het Erfdeel ziet het als haar missie om vanuit haar Christelijke diaconale perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare mensen.
Binnen de grenzen van het haalbare en/of wenselijke wil de stichting open staan voor iedereen. Ongeacht identiteit of nationaliteit.

Hulp aanbieden; het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om personen in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen.
Hulp verlenen; het bieden van psychosociale en /of pastorale begeleiding voor personen die om wat voor reden afstand nemen van hun woon/werk situatie.

Hun visie is dan ook;
We willen als mens naast de ander staan. Op basis van gelijkwaardigheid proberen we hulp te bieden en vertrouwen op te bouwen met onze gasten.
Met onze hulp willen we verder afglijden voorkomen en de huidige leefsituatie stabiliseren en/of verbeteren. Daarom stimuleren en motiveren we onze gasten om hen op eigen niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Stichting het Erfdeel streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van hulpverlening en wil uitstroom naar een regulier leven zo veel mogelijk bevorderen.

We hopen als diaconie om samen met u deze collecte tot een succes te maken en zo een steentje bij te dragen aan dit mooie initiatief.