A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
Telefoonnummer (facultatief):0184-617007
RSIN/Fiscaal nummer:824125514
Kamer van Koophandel76397645
Website adres:www.pknbovenhardinxveld.nl
E-mail:Scriba: scriba@pknbovenhardinxveld.nl
Adres:Jan Steenstraat 5
Postcode + woonplaats:3372 XH te Hardinxveld-Giessendam
Postadres:Jan Steenstraat 5
Postcode:3372 XH
Plaats:Hardinxveld-Giessendam

De Protestantse gemeente te Boven-Hardinxveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Boven-Hardinxveld

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

In 2019 is het beleidsplan uit 2014 herzien. Het plan uit 2014 beschrijft een mooie basis voor onze gemeente, waarop we verder voortborduren in ons gemeente-zijn en geloofsleven.
Er zijn in onze gemeente veel dingen die aandacht vragen en die we met elkaar belangrijk vinden. Het is goed om daarin keuzes te maken; om niet alles tegelijk te willen. Daarom zijn er drie doelen geformuleerd die de komende jaren (2019-2023) in het bijzonder aandacht zullen krijgen.
Die aandacht krijgt onder andere vorm in de activiteiten die georganiseerd worden, maar ook in de prioriteiten die de kerkenraad en predikant zullen stellen in hun werkzaamheden.

De doelen voor de komende jaren zijn:

 1. We willen het geloofsgesprek en Bijbelkennis/-studie stimuleren om zo op zoek te blijven naar God en ons geloof te kunnen uitdragen.
 2. We geven in het bijzonder aandacht aan jeugd en gezinnen met opgroeiende kinderen (in de puberleeftijd) om zo het geloof en het gemeente zijn door te blijven geven aan nieuwe generaties.
 3. We willen een missionaire gemeentezijn – een uitnodigende plek waar iedereen zich thuis kan voelen – en onderzoeken welke functie we (kunnen) hebben in Hardinxveld.

We nodigen u van harte uit om het volledige beleidsplan te lezen.

Beleidsplan sep 2019
Beleidsplan 2014

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Kosters, organisten, leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Commissie Omzien

Omzien naar elkaar vinden we belangrijk en waardevol in onze gemeente. De commissie omzien bestaat uit een aantal ouderlingen, die ondersteund worden in het bezoekwerk door de predikant, de diakenen en de omzieners.

College van Diakenen

Het College van Diakenen (CvD) heeft als doelstelling het organiseren en verzorgen van diaconale diensten binnen en buiten onze gemeente. Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de wereld centraal. Daarom houdt ze zich bezig met zorg voor de medemens dichtbij en ver weg. Haar taak is ook de gemeente bewust te maken en actief te betrekken bij mensen in nood.

Het College van Diakenen bestaat uit alle leden die als diaken (ambtsdrager) in de kerkenraad zijn benoemd.  Ook kunnen niet ambtsdragers worden betrokken bij en belast met speciale taken. Vanuit het College van Diakenen neemt één lid de hieronder beschreven ZWO-werkzaamheden op zich. Het College van Diakenen wordt voorts voor wat betreft de acties van de ZWO bijgestaan door ZWO-medewerk(st)ers.

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente. Hierbij streeft het college zich te conformeren aan de gestelde doelen zoals genoemd in het beleidsplan in het besef dat wij als CvK goede rentmeesters moeten zijn voor het stukje aarde waarop wij Kerk van God mogen zijn.

Commissie Vorming & Toerusting (V&T)

De Commissie Vorming & Toerusting wil ‘geestelijke groei’ stimuleren door het inspireren en activeren van de diverse commissies binnen de gemeente. Daarnaast organiseert de commissie zelf ook verschillende activiteiten.

Elk jaar stelt deze commissie een programma samen met hierin diverse uiteenlopende activiteiten. Hier kunt u het Programmaboekje 2019 – 2020 bekijken. Alle gemeenteleden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Commissie Vieren

Het vieren tot eer van God en de opbouw van de gemeente van Jezus Christus is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. De commissie Vieren geeft hier vorm en inhoud aan door creatief na te denken over de inhoud van de kerkdiensten en deze passend voor iedereen te maken, er wordt geprobeerd om traditie, liturgie en vernieuwing samen te laten gaan. Naast organisatorische facetten rondom diensten verdiept de commissie zich ook in zaken zoals bv. het gebruik van diverse formulieren in onze kerk.

Ook organiseert de commissie Vieren in overleg met de predikant onder andere de volgende bijzondere diensten: Kerstnachtdienst, Kerstmis, 40-dagentijd, Stille Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Startzondag, Oudejaarsdienst en de Nieuwjaarsdienst

Jeugdraad

De jeugdraad is een overlegorgaan van clubs, catechese, kindernevendienst, kinderkoor Op Pad en jeugdkoor Op Weg, onder voorzitterschap van de jeugdouderlingen.

 • Catechese
  Vanaf 13 jaar bieden we vanuit de gemeente een twee wekelijkse catechisatie avond om kinderen vertrouwd te maken met het evangelie en geloofsvorming.
 •  Freestyle
  Vanaf 15 jaar gave FreeStyle avonden met vrienden/ bekenden waarin thema’s zoals; kerstgala, after summer, Valentijn etc. De jongeren weten altijd wel wat leuks te bedenken.
 •  Rock Solid
  Van 12  tot 5 jaar is er Rock Solid. Rock Solid laat jongeren kennismaken met het christelijk geloof, door humor, leuke spellen en gesprekken.
 • Jeugdkoor ‘Op Weg’
  Is een enthousiast jongerenkoor met ongeveer 35 leden in de leeftijd van 14 tot 35 jaar. Het repertoire bestaat uit christelijke liederen in allerlei stijlen.
 • Kinderkoor ‘Op Pad’
  Voor kinderen van 4 tot 14 jaar die van zingen houden.. Samen met andere enthousiaste kinderen op een vrolijke en spontane manier moderne christelijke kinderliedjes zingen met  handen, voeten en instrumenten.
 • Kinderoppas
  Natuurlijk is er in onze kerk ook aandacht voor de allerkleinsten onder ons. Vanaf het prilste begin tot 4 jaar kunnen kindjes met een gerust hart achtergelaten worden bij de kinderoppas in het bijgebouw tijdens de kerkdiensten.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.