A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
Telefoonnummer (facultatief):0184-617007
RSIN/Fiscaal nummer:824125514
Website adres:www.pknbovenhardinxveld.nl
E-mail:Scriba: scriba@pknbovenhardinxveld.nl
Adres:Jan Steenstraat 5
Postcode:3372 XH
Plaats:Hardinxveld-Giessendam
Postadres:Jan Steenstraat 5
Postcode:3372 XH
Plaats:Hardinxveld-Giessendam

De Protestantse gemeente te Boven-Hardinxveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Boven-Hardinxveld

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Op dit moment is de kerkenraad bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Dit plan moet nog nader uitgewerkt worden, maar in een voorlopige versie (die besproken is tijdens kerkenraadsvergaderingen en gedeeld op de laatste gemeenteavond) hebben we een  aantal elementen gedefinieerd die extra aandacht krijgen in de komende jaren:

 • We willen het geloofsgesprek en bijbelkennis/ studie stimuleren om op deze manier op zoek te blijven naar God en het geloof ook uit te dragen
 • We willen in het bijzonder aandacht geven aan jeugd & gezinnen met opgroeiende kinderen (vanaf de basisschool leeftijd) om zo het geloof en het gemeente zijn door te blijven geven aan nieuwe generaties
 • We willen een missionaire gemeente zijn; een uitnodigende plek waar iedereen zich thuis kan voelen en daarnaast als gemeente op zoek gaan welke rol we (kunnen) hebben in Hardinxveld

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze website staat onder organisatie / structuur het huidige beleidsplan van onze gemeente.

Een aantal belangrijke speerpunten uit dit beleidsplan zijn:

 • Stimuleer het geloofsgesprek en verdieping in het geloof
 • Zie om naar elkaar (met speciale aandacht voor ouderen, zorgbehoevenden, werklozen, financieel zwakkeren)
 • Maak ruimte voor de jeugd in alle onderdelen van het gemeente zijn
 • Wees uitnodigend en inspirerend, zodat we een groeiende en bloeiende gemeente blijven
 • Zorg voor aansprekende kerkdiensten
 • Richt de blik niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. Heb een open oog voor de wereld om ons heen

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Kosters, organisten, leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Vanuit de notulen van de gemeenteavond dd 12-03-2014 bijgaand de volgende toelichting

Commissie Omzien

De switch van de bekende pastoraatsverdeling per wijk naar een verdeling van het pastoraat in drie aandachtsgebieden is afgelopen jaar aan de orde geweest, waarbij nog steeds wordt gezocht naar de juiste vorm. Er is steeds minder behoefte aan het reguliere huisbezoekpastoraat. Het komend jaar gaan we er concreet mee beginnen. Een belangrijk aandachtspunt is de communicatie tussen Omzien en het College van Diakenen. Hier wordt in de nieuwe vorm beter naar gekeken en is een belangrijk speerpunt voor Omzien.

College van Diakenen

Tea van Korlaar geeft een toelichting: dienend bezig binnen de gemeente door, waar mogelijk, de noden te verlichten, met raad en daad terzijde te staan hen die maatschappelijke en/ of financiële hulp nodig hebben. Delen en dienen, met een speciale aandacht voor ouderen, zwakkeren binnen de samenleving. Tevens wordt aandacht gegeven aan het verbeteren van de communicatie met verschillende commissies binnen onze gelederen. Het College van Diakenen participeert ook in diverse maatschappelijke instanties.

Commissie Vorming & Toerusting (V&T)

Marjorie van de Heuvel geeft een toelichting: alle doelen passen in het aanbod van de diversiteit aan activiteiten die door V&T worden georganiseerd.Nieuw is dat de Evangelisatiecommissie is samengevoegd met Commissie Vorming & Toerusting.De Zang- en Allemansdiensten kwamen daarmee in de portefeuille van Commissie V&T. Er is inmiddels besloten om deze diensten onder de verantwoordelijkheid van Commissie Vieren te brengen per 1 september 2014. De Commissie V&T is bezig met de bezinning op onze Missionaire Taak.

Commissie Vieren

Astrid de Boon geeft een toelichting over de plannen:

 • nadenken over diensten voor mensen met een beperking; hoe vullen we dat in?
 • nadenken over het kindermoment; dit is gebeurd in overleg met de KND. De bezinning heeft ‘het plaatje’ opgeleverd zoals dit momenteel wordt ingevuld.
 • Waardevol om met de KND projectmatig te werken rondom Pasen en/of Kerst.   Minimaal 1 project per jaar gebruiken.
 • Hoe kunnen we missionair zijn? Daar wordt samen met Commissie V&T over nagedacht.
 • Meer gemeenteleden benaderen bij diverse activiteiten (een goed voorbeeld daarvan is het samenstellen van de 40-dagen kalender in samenwerking met diverse gemeenteleden).
 • Ingebruikname nieuwe Liedboek

Jeugdraad

Neelke Bouter geeft een toelichting: voor de jeugd is het belangrijk dat de gemeente aantrekkelijk blijft. Door extra jeugddiensten, kinderdiensten, Freestyle en nieuwe vorm van de catechisatie willen we de jeugd enthousiast en nieuwsgierig maken/houden voor het geloof en de liefde van God.

Afgelopen jaar zijn  we met een nieuwe vorm van Catechisatie gestart. Dit loopt goed en zal het volgende seizoen met enkele aanpassingen doorgaan.

Freestyle is opgezet door een aantal enthousiaste jongeren. De opkomst is goed. Het is een laagdrempelige avond met een kort serieus moment. Aankomend jaar willen we deze groep jongeren gaan betrekken bij het organiseren van jeugddiensten. Ook de jeugd betrekken bij de erediensten en het voorbereiden ervan zal dit jaar centraal staan. De jeugd een stukje verantwoordelijkheid geven en ze bewust een dienst te laten ervaren.

Zie verder het beleidsplan van onze kerk.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Vanaf 2015 worden activiteiten opgestart voor een eventuele toekomstige verbouwing.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.