A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Diaconie van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
Telefoonnummer (facultatief):0184-617007
RSIN/Fiscaal nummer:824125538
Kamer van Koophandel76397645
Website adres:www.pknbovenhardinxveld.nl
E-mail:anton.rijnhout@pknbovenhardinxveld.nl
Adres:Jan Steenstraat 5
Postcode:3372 XH
Plaats:Hardinxveld-Giessendam
Postadres:Jan Steenstraat 5
Postcode:3372 XH
Plaats:Hardinxveld-Giessendam

De Gereformeerde kerk te Boven-Hardinxveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Boven-Hardinxveld.

B. Samenstelling college

Het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld wordt gevormd door vier diakenen van deze gemeente, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

Het College van Diakenen verleent bijstand aan gemeenteleden die in financiële nood verkeren, verzorging nodig hebben of andere moeilijkheden hebben. De diakenen verzorgen attenties voor oudere gemeenteleden, gemeenteleden die ziek zijn en bij geboorte en huwelijksjubilea.

Het College van Diakenen doet giften aan hulpverleningsorganisaties en ondersteunt initiatieven die het maatschappelijk welzijn bevorderen.

Voor bijzondere situaties waarin hulp noodzakelijk is, bestaat de diaconale hulpdienst.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze website staat onder organisatie / structuur u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.

Een aantal belangrijke speerpunten uit dit beleidsplan zijn:

  • Stimuleer het geloofsgesprek en verdieping in het geloof
  • Zie om naar elkaar (met speciale aandacht voor ouderen, zorgbehoevenden, werklozen, financieel zwakkeren)
  • Maak ruimte voor de jeugd in alle onderdelen van het gemeente zijn
  • Wees uitnodigend en inspirerend, zodat we een groeiende en bloeiende gemeente blijven
  • Zorg voor aansprekende kerkdiensten
  • Richt de blik niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten. Heb een open oog voor de wereld om ons heen

Een belangrijk uitgangspunt bij het werken aan alle doelen is het zoeken van een balans tussen het vasthouden van het goede en het openstaan voor kansen voor vernieuwing.

E. Beloningsbeleid

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

Vanuit de notulen van de gemeenteavond dd 12-03-2014 bijgaand de volgende toelichting

Een diaken geeft een toelichting: dienend bezig binnen de gemeente door, waar mogelijk, de noden te verlichten, met raad en daad terzijde te staan hen die maatschappelijke en/ of financiële hulp nodig hebben. Delen en dienen, met een speciale aandacht voor ouderen, zwakkeren binnen de samenleving. Tevens wordt aandacht gegeven aan het verbeteren van de communicatie met verschillende commissies binnen onze gelederen. Het College van Diakenen participeert ook in diverse maatschappelijke instanties.

G. Voorgenomen bestedingen

Er zijn geen voorgenomen bestedingen. De bestedingen hangen af van de ontvangen financiële middelen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.